Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend ass déi Verwaltung, déi d'Politik vun der Regierung an de Beräicher Bildung, Kanner a Jugend ausschafft an duerchféiert. 

Weiderliesen

Noriichten

#NotSharingIsCaring

#EisEnseignanten

Exit Mobbing

Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch

#UPBOOKING

Museksunterrecht

De Schoulmediateur

Gratis Mesuren: Non-formal Bildung zougänglech fir jiddwereen