Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

De Kompetenzberäich vum Ministère ass am interne Reglement vun der Regierung festgehalen.

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend ass déi Verwaltung, déi d'Politik vun der Regierung an de Beräicher Bildung, Kanner a Jugend ausschafft an duerchféiert. 

Weiderliesen

Noriichten

EduTrends - Digitalitéit

#NotSharingIsCaring

#EisEnseignanten

Exit Mobbing

#UPBOOKING

Museksunterrecht

De Schoulmediateur

Gratis Mesuren: Non-formal Bildung zougänglech fir jiddwereen